GLOGER
Dark Sail

NIEPASTERYZOWANE
eks. 26,0%
alk. 10,5% obj.
500 ml
 

GLOGER
karniak

NIEPASTERYZOWANE
eks. 12,5%
alk. 4,9% obj.
500 ml
 

GLOGER
gol, gol, gol

NIEPASTERYZOWANE
eks. 14%
alk. 6,0% obj.
500 ml
 

GLOGER
karniak

NIEPASTERYZOWANE
eks. 12,5%
alk. 5,6% obj.
500 ml
 

GLOGER
wolej

NIEPASTERYZOWANE
eks. 10%
alk. 4,3% obj.
500 ml